gt hore7.png

PROJEKTY

Projekty spolufinancované MŠVVaŠ SR podľa zákona č.185/2009Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj

GasTech

Riešené projekty:

"Emisie odorizujúcich látok v poľnohospodárskej výrobe s dopadom na životné prostredie" v odbore 010405 Enviromentálna chémia

Pahl 1999

Poľnohospodárska výroba patrí medzi najväčších producentov amoniaku a skleníkových plynov, ktoré výrazne vplývajú na životné prostredie. Emisiám odorizujúcich látok nebola doteraz venovaná dostatočná pozornosť a práve tieto látky svojím veľmi nízkym prahom vnímateľnosti vysoko zaťažujú nielen pracovné prostredie, ale aj okolie a sú najčastejšie vnímané obyvateľstvom.

GasTech

Poľnohospodárstvo ako najväčší producent amoniaku a skleníkových plynov prechádza obdobím uplatňovania preventívnych opatrení, ktoré majú nahradiť koncové technológie a tým aj zabrániť vzniku znečisťujúcich látok vo výrobnom procese. Odorizujúce látky rovnako ako amoniak majú nezanedbateľný vplyv na zdravotný stav ľudí. Súčasne vo veľkochovoch dochádza aj k produkcii tuhých znečisťujúcich látok, ktoré absorbujú tieto látky a postupne s ich rozptylom pomáhajú aj rozptylu odorizujúcich látok. Zabezpečenie výskumu v oblasti odorizujúcich látok poskytne dostatok údajov pre presnejšie štúdium vzniku týchto látok, ich výskytu v jednotlivých zdrojoch a ich rozptylu. Výsledky budú mať prínos pre celú spoločnosť v oblasti detegovania a kvantifikovania odorizujúcich látok a pri ich aplikácii v oblasti znižovania a likvidácie týchto látok z emisií.


© 2010, GasTech s.r.o., gastech@gastech.sk